تکس گراف

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


پالايش گازpdf
 
آموزش جامع فرایندهای پالایشگاه و پالایشگاههای پارس جنوبی – پایگاه جامع …
iranpiping.ir/refinery/
Translate this page
Feb 3, 2018 – پالایشگاه نفت یک واحد صنعتی است که در آن نفت خام به مواد مفیدتری مانند گاز …. ۱- دریافت فایل مروری بر فرایند پالایش نفت- ۸۷ صفحه- PDF- …
[PDF]ﮔﺎز از ﺧﺎم ﺗﺎ ﻓﺮآورده
icmstudy.ir/wp-content/uploads/2016/…/گاز-از-خام-تا-فرآورده.pdf
Translate this page
ﺳﻮﺧﺘﻬﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﻋﻤﻖ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي اﻋﻤﺎق زﻣﻴﻦ و در ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج ﻻﻳﻪ. ﻫﺎي آن و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﭼﻨﺪ ﺻﺪ …. ﮔﺎز ﻣﺎﻳﻊ ﻋﻤﺪﺗĤ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوﭘﺎن و ﺑﻮﺗﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ آن را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم. ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آورد.
[PDF]( ) واﺣﺪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮔﺎز
amirs1987.persiangig.com/تصفیه گاز.pdf
Translate this page
Jan 24, 2003 – ﺷﺒﻨﻢ وارد ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت واﺣﺪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮔﺎز ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﮔﺎز ﺷﻬﯿﺪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ﻣﯽ ﮔﺮدد … ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ دو ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي آب ﺗﺮش و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻧﻔﺘﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه و ﮔﺎز ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﯿﺰ وارد.
[PDF]پالایشگاه کوچک میعانات گازی
www.taravoshjam.com/media/media/Publishers-FA/4.pdf
Translate this page
اﻧﻮاع ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻧﻔﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﻮراك. ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه. ❖. ﻧﻔﺖ. ﺧﺎم. : ﺳﻪ ﻧﻮع. ﻧﻔﺖ ﺳﺒﻚ. /. ﻧﻔﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ. /. ﻧﻔﺖ ﻓﻮق ﺳﻨﮕﻴﻦ. در دﻧﻴﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ . ﻧﻔﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﮔﺮد آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ. اﺳﺖ. ﻧﻔﺖ ﺷﻴﺮﻳﻦ. و ﻧﻔﺖ ﻫﺎي داراي ﮔﻮﮔﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ.
آموزش مقدماتي پالايشگاه فازهاي 15و16 پارس جنوبي
www.iranpetrotech.com/…/آموزش-مقدماتي-پالايشگاه-فازهاي-15و16-…
Translate this page
Jul 15, 2012 – تاسيسات پالايشگاه گازي اين دو فاز شامل 4 رديف عملياتي در ساحل به ظرفيت ….. شرح فرآیند پالایشگاه گاز[ pdf ], سیستم لایتینگ در پالایشگاه, …

 NS